Disclaimer

Privacy, cookies and similar technologies

Scroll down for details

Menu

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van madewithlove BV (hierna genoemd “madewithlove”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op (i) onze website https://madewithlove.com (hierna genoemd de “website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen madewithlove BV en haar klanten, prospecten en business partners. madewithlove BV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die madewithlove BV verzamelt, alsook over de wijze waarop madewithlove BV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Het bezoeken van de website en het eventueel aanmaken van een account impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacyverklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van madewithlove BV.

Soorten persoonsgegevens

Madewithlove BV kan mogelijk volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Administratieve bedrijfsgegevens
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website van madewithlove BV (hierna genoemd het “website”) (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de website)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van madewithlove BV. madewithlove BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal madewithlove BV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke web browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat madewithlove BV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Madewithlove BV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal madewithlove BV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke web browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat madewithlove BV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld in het kader van:

 • Een samenwerking met madewithlove BV
 • Bezoek van de website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • Correspondentie met en uitgaande van madewithlove BV
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door madewithlove BV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Madewithlove BV kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met madewithlove BV
 • Het leveren van de diensten van madewithlove BV
 • Het leveren van support
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en uitdrukkelijke toestemming
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

madewithlove BV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van madewithlove BV en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat madewithlove BV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat madewithlove BV uw persoonsgegevens openbaar maakt: Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer madewithlove BV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten; Wanneer madewithlove BV of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke madewithlove BV heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn; Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk heeft verzet.

In alle overige gevallen zal madewithlove BV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart madewithlove BV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacyverklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan madewithlove BV te bezorgen via e-mail of per post: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die madewithlove BV mogelijks over u beschikt;

Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’); Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van madewithlove BV.

Beveiliging persoonsgegevens

madewithlove BV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

madewithlove BV zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU). Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van madewithlove BV, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan madewithlove BV in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. madewithlove BV zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. madewithlove BV raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update privacyverklaring

madewithlove BV is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is madewithlove BV verantwoordelijk voor het privacybeleid of de privacypraktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop madewithlove BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie.

Contacteer madewithlove BV

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop madewithlove BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: [email protected] of
 • Via de post: madewithlove BV, De Hoorn, Sluisstraat 79, 3000 Leuven (België)
Still got any questions?Drop us a line